Loading...

ขั้นตอนและการให้บริการ


 • ลูกค้าส่งข้อมูลให้กับทางทีมงาน

  ทางลูกค้าต้องเตรียมข้อมูลเกี่ยวกับ เว็บไซต์ แอปพลิเคชั่นหรือระบบงานที่ต้องการ คร่าวๆหรือแบบละเอียดและส่งให้ทามทีมงาน

 • วิเคราะห์และประเมินราคา

  ทางทีมงานจะวิเคราะห์และประเมินราคาจากรายละเอียด เว็บไซต์ แอปพลิเคชั่นหรือระบบงานที่ลูกค้าส่งให้และประเมินราคาพร้อมกับรายละเอียดส่งกลับให้กับทางลูกค้า

 • ทำสัญญาและเก็บข้อมูลเพิ่มเติม

  หลังจากทางลูกค้าตกลงเรื่องราคาและขอบเขตงานที่ทางทีมงานประเมินและส่งให้แล้ว ทางทีมงานจะเก็บข้อมูลรายละเอียดย่อยๆ เพิ่มเติมและทำเอกสารเป็นลายลักอักษรให้กับทางลูกค้า

 • ออกแบบและพัฒนา

  ทางทีมงานจะออกแบบ เว็บไซต์ แอปพลิเคชั่นหรือระบบงาน และพัฒนาโปรเจคดังกล่าว

 • ทดสอบ

  ทางทีมงานจะทดสอบงานทั้งหมด และจะส่งให้ทางลูกค้าเข้าร่วมทดสอบเมื่อพร้อมให้ทดสอบแล้ว

 • ติดตั้งและส่งมอบงาน

  ทางทีมงานจะติดตั้ง เว็บไซต์ แอปพลิเคชั่นหรือระบบงาน ของลูกค้าให้และพร้อมกับส่งมอบ เอกสาร source code และข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้

 • ดูแลและปรับปรุง

  หากลูกค้าเจอปัญหาจาก เว็บไซต์ แอปพลิเคชั่นหรือระบบงาน ที่เกิดจากความผิดพลาดของระบบ ทางทีมงานจะค่อยดูแลและปรับปรุงแก้ไขให้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ยกเว้นลูกค้าต้องการ ปรับปรุงเวอร์ชั่นและระบบเพิ่มเติม